261 ha skogsfastighet i Hammarstrand utan byggnader

Hammarstrand, Hammarstrand

Ragunda Lien 1:4

Tillväxtfastighet med ca 22 100 m³sk i bra bonitet och med ca 930 m³sk i tillväxt/år. Bra vägnät med skogen tillgänglig genom flera vägar.
 • Pris: 8 500 000 SEK
 • Pristyp: eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 257,9872 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Fin skogsmark i Indalälvens dalgång. Marken sträcker sig från dalgången upp till länsgränsen i norr och slutar där vid Tärsjön. Tärsjön är ett fint fiskevatten med både öring och röding. Skogsmarken utgörs av ung och medelålders skog som i södersluttningen ner mot älven är i hög tillväxt med en beräknad årlig tillväxt på ca 930 m³sk/år.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 8 500 000 SEK
 • Pristyp: eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 5 438 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 5 438 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Virkesvolymen i taxeringen är högre än den inventerade virkesvolymen.
 • UppdragsID: GPO GM8
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Skog
  Fastigheten har enligt skogsbruksplan, ajourhållen i januari 2022, 205,2 ha produktiv skogsmark med en beräknad virkesvolym med årets tillväxt på ca 22 100 m³sk (108 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är 52 % tall, 31% gran och 17% löv. Boniteten är beräknad till 4,4 m²sk/ha vilket ger en årlig tillväxt på ca 930 m³sk/år. Avverkningsförslag under planperioden är ca 1 450 m³sk, som gallring.
  Skogen har god tillgänglighet med flera skogs och skogsbilvägar. Skifte 2 ligger på västra sidan älven och utgörs av 0,6 ha skog.
 • Impediment
  Impedimenten utgörs av 40,4 ha myrimpediment och 1,3 ha bergimpediment, totalt ca 41,7 ha impediment.
 • Övrig mark
  Övrig mark 14,7 ha utgörs av:
  0,6 ha jordbruksmark
  1,7 ha väg
  3,1 ha biotopskydd
  5,4 ha grustag. Brytning är ej påbörjad.
 • Vatten
  9,3 ha vatten i Tärsjön och Sör-Billtjärnen.
 • Jakt
  Jakten bedrivs gemensamt i Lien-Trefoten jaktlag med ca 3 200 ha stort VVO. Lien-Trefoten jaktlag ingår i Ragunda Norra Älgskötselområde.
 • Fiske
  Fastigheten har vatten i Tärsjön som ingår i Bispgårdens FVOF. Fiskevårdsföreningen planterar årligen in öring och röding. Vid Tärsjön finns ett vindskydd, uppfört på ofri grund, som nyttjas av fiskare vid sjön.
 • Förvärvstillstånd
  Fastighet är belägen i glesbygd och en köpare kan därför behöva förvärvstillstånd för att få lagfart för fastigheten. En framtida köpare skall söka och bekosta ansökan om förvärvstillstånd. Ansökan görs i samband med att köpeavtal tecknas.
 • Vägar
  Fastigheten har del i flera vägar genom gemensamhetsanläggningar samt servitut. Utdrag över inskrivna vägar finns som utökad information att beställa från mäklarkontoret. Vägkostnader utgörs av ca 1 500 kr/år.

Kostnader

 • Pris: 8 500 000 SEK. Pristyp: eller högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 3 725 000 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Ragunda Ragundabotten Ga:1.
 • Ragunda Lien Ga:3.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060924).
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060924).
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060924).
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060924).
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060924).
 • Biotopskydd Sk 120-2016, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20180911, Registreringsdatum: 20190313).
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning.
 • Officialservitut: Väg.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Rättigheter förmån:
 • Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut Elledning.
 • Avtalsservitut Väg.
 • Kommentar: Utöver inskrivna avtal finns ett nyttjanderättsavtal för skoterled.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för eventuellt köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enligt gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Volymuppskattningarna i de enskilda bestånden såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.
  
  Tillträde efter överenskommelse. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt